Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). RAGON Monika Dzidek (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będący właścicielem domeny internetowej www.biuroragon.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAGON Monika Dzidek z siedzibą w Bieruniu, ul. Rynek 9; tel. 600 291 747 ,mail : kontakt@biuroragon.pl 
  2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
  3. Z wyznaczonym przez Sklep internetowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Moniką Dzidek, można się kontaktować pisząc na adres mailowy kontakt@biuroragon.pl  najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” .
  4. W ramach obsługi zamówień przetwarzane są następujące dane : Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, numer Nip oraz inne informacje przekazywane przez klientów świadomie w celu realizacji zamówienia.
  5. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
    1. w celu realizacji złożonego zamówienia i wszystkich czynności z nim związanych m.in. utrzymanie Państwa konta klienta, realizowania wysyłki zamówienia, kontakt telefoniczny i/lub e-mailowy związany z wykonaniem umowy,
    2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  6. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
    1. rozpatrzenia złożonej reklamacji,
    2. wymiany lub zwrotu towaru.
  7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
    1. ING Bank Śląski S.A.
    2. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 wraz z internetowym serwisem usługowym przelewy24.pl,
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 czyli przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
    1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
    2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
    3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
    4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    5. prawo do przenoszenia danych.
  11. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  12. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest PUODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).